Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg.
Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelings-overeenkomst (WGBO).
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in dit dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming en indien nodig, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bijv. uw huisarts.
Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen.
Dit betekent onder meer dat ik:

1/ Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
2/ Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Daarnaast heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen evt. ook voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een
verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt uiteraard alleen met uw expliciete schriftelijke
toestemming.
– Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn evt. afwezigheid.
– Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor mijn financiële administratie, zodat ik (of mijn administrateur) bijv. een kwitantie/factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard, zoals in de WGBO wordt vereist (voor minderjarige cliënten is dit 20 jaar na het bereiken van de 18-jarige leeftijd).

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan onderstaande gegevens.
Deze gegevens worden door de zorgverzekeraar gevraagd, zodat u deze nota bij uw zorgverzekeraar kunt declareren.

1/ Uw naam, adres en woonplaats.
2/ Uw geboortedatum.
3/ De naam van uw zorgverzekeraar en uw registratienummer daar.
4/ De datum van de behandeling.
5/ Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijv. ‘Shiatsu consult 24102’.
6/ De kosten van het consult.

Klacht -en tuchtrecht

Ik handel volgens de richtlijnen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Bent u als cliënt niet tevreden over de aanpak van mij als uw therapeut, dan kunt u een klacht indienen conform de klachtenprocedure.

Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is een zorgaanbieder de eerst aangewezen persoon om zich in te spannen om een conflict met een cliënt op te lossen. Komen wij er samen niet uit, dan zal de klachtenprocedure, zoals deze geldt voor de Zhong-therapeut bij de Koepelorganisatie KAB, in werking treden.

Gezien, en dit Privacy Document voor akkoord ondertekend op

Shiatsu-therapeut
E.A. Kleijwegt
TAO, Praktijk voor Shiatsu en Coaching

Cliënt(e) en kinderen tussen 12-16 jaar.

Wettelijk vertegenwoordiger (1)
Bij kinderen onder de 16-jarige leeftijd

Wettelijk vertegenwoordiger (2)
Bij kinderen onder de 16-jarige leeftijd

Zhong

Registratienr.
171164008764

PRAKTIJKADRES

Zaandam:
Gebouw Juliana, unit/bel 217 (vanaf 1 mei unit/bel 110)
Nicolaes Maesstraat 2
1506 LB Zaandam

Adres

Apeldoorn:
Villa Camelot
Gardenierslaan 3
7314 CS Apeldoorn